ERP systeem

Microsoft Dynamics NAV GAC Business Solutions

08-030 GAC Geselecteerde logo04GAC Business Solutions

GAC Business Solutions is een softwarepartner die totaaloplossingen levert aan onder andere groothandels en productiebedrijven in de middenmarkt. Met ruim 125 medewerkers biedt GAC volledig branchegerichte concepten aan op basis van het Microsoft platform. GAC is sinds 2004 Gold Certified Partner van Microsoft. In 2005 trad GAC toe tot de Inner Circle en in 2006 tot de President’s Club van Microsoft. GAC heeft uitgebreid toegang tot de kennis, technologie en ondersteuning van Microsoft. GAC-klanten profiteren daarom altijd van de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van bedrijfssoftware.

Ambitie

Klanten kiezen voor GAC omdat zij behoefte hebben aan continuïteit en zekerheid. GAC biedt productiebedrijven en groothandels de meest moderne en toekomstvaste bedrijfssoftware. Bovendien is GAC een softwarepartner die bekend is met de sector en die overtuigd is van de kracht van samenwerking en groei. GAC ambieert een partnership met de klant waarbinnen alles gedeeld wordt om elkaars specialisme maximaal te benutten. De kracht van GAC ligt in het samenbrengen van de juiste partijen, die zorgen voor groei van gezamenlijke kennis, knowhow en technologische kracht om ondernemersdoelstellingen te verwezenlijken.

Betrokken partijen komen zo tot de beste afstemming van bedrijfssoftware en diensten die perfect aansluiten op de vraagstukken die de klant ervaart in de praktijk.

navMicrosoft Dynamics NAV

Geïntegreerde brancheoplossing = fundament voor groei
Succesvolle ondernemers kiezen een business partner die hen een fundament biedt voor groei. Continuïteit, zekerheid en onderscheidend vermogen zijn voor ondernemers cruciale begrippen. GAC biedt groothandelsorganisaties, productiebedrijven én service- en projectgestuurde organisaties daarom een totaalop-lossing in bedrijfssoftware. De allesomvattende pak-ketten zijn gebaseerd op het wereldwijde Microsoft platform (o.a. Microsoft Dynamics NAV en Microsoft SharePoint). De specifieke brancheoplossing en –invulling ontwikkelt GAC volledig in eigen beheer.

De klant centraal
Partnership staat voorop in de klantbenadering van GAC. Dit is van groot belang om de aandachtspunten en uitdagingen van de klantorganisatie boven water te krijgen en daar een passende oplossing voor te bieden. Op basis van jarenlange ervaring en het delen van kennis en ervaring met klanten/partners, kent GAC de uitdagingen van de groothandel- en productiebedrij-ven. Die uitdagingen ziet de klant volledig vertaald in de standaard brancheoplossingen.

Branchefocus

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

In de afgelopen jaren heeft GAC zich met haar business oplossingen bewezen in bepaalde nichemarkten. Zo richt GAC zich in de productiebranche met name op:
• Bouwtoeleveranciers
• High-tech electro
• Machine-/apparatenbouw
• Contractmanufacturers/ oppervlaktebehan-delaars
• Semi-procesindustrie

Daarbij maakt zij tevens onderscheid naar de wijze van produceren:
• Seriematige productie
• Projectmatige productie
• Hybride productie, zowel seriematig als pro-jectmatig
• Contract manufacturing
• Procesmatig

In de groothandelsbranche richt GAC zich vooral op:
• Technische groothandel
• Bouwmaterialen groothandel
• Groothandel in consumentenelektronica
• Groothandel in meubilair en kantoorartikelen
• Medische groothandel

Production+ / Trade+: allesomvattend en geïntegreerd
De praktijk heeft geleerd dat productiebedrijven ook handelen en dat handelsbedrijven ook met productie en/of assemblage te maken hebben. Steeds vaker ko-men in zowel productiebedrijven als groothandels pro-jectgestuurde en/of servicegerichte activiteiten voor. Trade+ en Production+ zijn op basis van de Microsoft technologie, bij uitstek geschikt om bedrijven met combinaties van zulke bedrijfsprocessen volledig te ondersteunen. Binnen de standaard GAC brancheop-lossingen Trade+ en Production+ is de basisfunctionali-teit voor ondersteuning van alle bedrijfsprocessen – zowel primair als ondersteunend – en voor de bijbeho-rende ondernemersbehoeften volledig aanwezig. Alle gegevens over klanten, leveranciers, voorraad, orders, et cetera worden centraal opgeslagen en door toepas-sing van de juiste ICT functionaliteit omgezet in dage-lijkse operationele werk en management stuurinfor-matie.
De business oplossingen zijn gebaseerd op Microsoft technologie. Vrijwel iedere organisatie werkt dagelijks met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) waardoor Trade+ en Production+ herkenbaar zijn en intuïtief in gebruik. Daarbij werkt deze geïntegreerde oplossing naadloos met andere systemen samen. Met Trade+ en Production+ hebt u dus gegarandeerd één software oplossing met daarin alle mogelijke functionaliteit en componenten die organisaties zich wensen.
Klaar voor de toekomst met Proces+ van GAC
GAC Global Solutions is de tak binnen de GAC groep die zich met name richt op internationale projecten en de semi-procesindustrie. Processen in de semi-procesindustrie verlopen namelijk anders dan in de meeste ERP systemen standaard ondersteund wordt. Wijzigingen in wetgeving, strengere kwaliteitseisen en wisselende kwaliteit van grondstoffen, vragen om een specifieke oplossing om snel te kunnen anticiperen op veranderingen. Samen met de Duitse leverancier Yaveon biedt GAC met Proces+ de nieuwste oplossing voor de (internationale) procesindustrie, op basis van Microsoft Dynamics. Proces+ voldoet aan de zwaarste eisen van handels- en productiebedrijven in de farma-cie en chemie waardoor u klaar bent voor de toe-komst.

Volledig
De (semi-)procesindustrie heeft te maken met een veelheid aan kritische factoren in de bedrijfsvoering; Kwaliteitsmeting- en beheersing, traceerbaarheid van producten, omgaan met Wetgeving, recepturen en LIMS. Proces+ vult deze branche specifieke uitdagin-gen in en helpt u bij het bieden van een constante kwaliteit, ondanks wisselden kwaliteit van grondstoffen, nieuwe wetgeving of andere klantwensen.

Flexibiliteit en inzicht
Proces+ ondersteunt traceerbaarheid van producten met in- en uitgaande kwaliteitscontroles en biedt unieke inzage in het gehele bedrijfsproces. Hierdoor werkt u effectief, bewaakt u de kwaliteit en stuurt u processen tijdig bij indien nodig. Dit stelt u in staat om de kwaliteit te leveren die uw afnemers gewend zijn, en bent u flexibel genoeg om in te spelen op verande-ringen en nieuwe kansen in de markt.

Zorgeloze implementatie
Proces+ is een volledig gedocumenteerde oplossing met een beproefde implementatiemethodiek. Door deze methodiek en de ervaring van Yaveon en GAC, bent u zeker bent van een veilige, snelle en zorgeloze implementatie.
Over de grens
Steeds meer organisaties zoeken nieuwe kansen en mogelijkheden in andere landen. De zoektocht naar nieuwe productiefaciliteit en afnemersmarkten kun-nen leiden tot internationale uitbreidingen die ook consequenties hebben op de bedrijfssoftware. De branche ervaring van Yaveon in combinatie met de in-ternationale slagkracht van GAC vormen een uniek partnerschap voor organisaties in de Procesindustrie met internationale activiteiten of ambities.
Een greep uit de mogelijkheden van Proces+:
• Ondersteuning recepturen
• digitale ondertekening voor alle GIMP rele-vante documenten
• Proces georiënteerde stuklijsten en routings in 1 document
• Koppelingen met andere systemen
• Traceerbaarheid
• Omgaan met gevaarlijke stoffen; risico beper-king
• Kwaliteitsmeting- en bewaking
• Ondersteuning wet- en regelgeving op het gebied van milieu. (GAMP, FDA)
Sharepoint
GAC brengt de gestructureerde informatie vanuit Tra-de+ en Production+ samen met ongestructureerde data door volledig gebruik te maken van Microsoft Sharepoint. Denk hierbij aan mail, fax en/of tekenin-gen. Zoeken naar informatie wordt zo tot en minimum beperkt. En data wordt vanuit 1 plaats ontsloten om specifieke informatie te bieden aan medewerkers, dealers en klanten!

Toekomstgericht
De klant neemt alleen de functionaliteit af die voor hem van belang zijn. Veranderingen en groei in de toekomst worden flexibel doorgevoerd in de software. Bijvoorbeeld uitbreiding naar het buitenland, nieuwe serviceactiviteiten, et cetera. Functionaliteiten die daarop van toepassing zijn, kunnen snel worden geac-tiveerd vanuit de standaard. Zo blijft de bedrijfssoft-ware toekomstvast en blijft GAC voortdurend in de behoefte naar continuïteit en zekerheid van de klanten voorzien.

Mensgericht
Bedrijfssoftware moet medewerkers in staat stellen hun werkzaamheden zo effectief, efficiënt en produc-tief mogelijk uit te voeren. De laatste versie van Mi-crosoft Dynamics NAV biedt een vernieuwde ervaring in het werken met software: rolgebaseerd werken. Medewerkers hebben een eigen gebruikersprofiel dat alleen de informatie die betrekking heeft op hun eigen werkzaamheden/rol laat zien. In één oogopslag is zichtbaar welke taken en activiteiten openstaan of zijn afgerond. GAC trekt haar branchefocus door in de ontwikkeling van rolgebaseerde software. Trade+ en Production+ zijn bovenop de standaard rolgebaseerde software van Microsoft Dynamics NAV uitgerust met de meest specifieke taak- en werkschermen (zie schermafdruk) voor werkzaamheden in groothandels en productiebedrijven. Dit verhoogt het rendement van de medewerkers en daarmee van de gehele klant-organisatie.